DISTRIBUIȚI
Cu mare regret anunțăm trecerea la cele veșnice a lui Nicolaas de Zwager. Dânsul a decedat joi, 22 iunie 2017, în sânul familiei sale în Breitenfurt, Austria.

Născut la 29 septembrie 1957 în Velsen, Olanda, pe când era de o vârstă fragedă, familia lui s-a mutat în Finlanda, după care în Canada, unde și-a petrecut cea mai mare parte a adolescenței sale.  Și-a luat masteratul în Istorie și Științe Politice la Universitatea din Victoria, BC, Canada, după care a urmat cursuri postuniversitare în Relații Economice Internaționale la Universitatea din Amsterdam.Nicolaas și-a început cariera profesională internațională lucrând în Canada, China, Olanda și Ucraina.

Nicolaas a fondat Agenția Internațională pentru Informații din Țările  de Origine (IASCI) în mai 2004 în Breitenfurt bei Wien, Austria, și a fost directorul organizației până cu două săptămâni înainte de decesul său. Înainte de aceasta, dumnealui a fost Șef de Misiune la OIM Kiev; Coordonator de Proiect la Centrul de Informații privind Repatrierea (RIC) în Sarajevo, Bosnia și Hertegovina; Directorul ICMPD și Coordonator SCIS, Viena. El a fost lector invitat la Direcția Migrare și Dezvoltare din cadrul Universității din Maastricht și vorbitor principal și participant în forumuri de nivel înalt și ședințe cu experți internaționali.

În domeniul migrației și dezvoltării, Nicolaas a fost unul dintre cei mai inovatori gânditori din lume. Fără a neglija provocările personale, sociale și politice ale migrației, dânsul s-a concentrat pe impactul pozitiv și solid economic, educațional și cultural pe care această experiență de viață o poate aduce migranților și familiilor lor, societății civile și economiei, atât a țării de origine, cât și a țării de destinație. Migrația poate avea un impact major numai dacă este înțeleasă adecvat, susținută prin acțiuni semnificative și gestionată într-un spirit constructiv.  Cu ajutorul dovezilor, printr-o puternică determinare și carismă, Nicolaas a inspirat dialogurile internaționale să privească dincolo de remitențe.  Dintr-o perspectivă atât de mare, el a reușit să sporească nivelul de conștientizare aferent a) succesului economic admirabil al milioanelor de oameni angajați în migrația muncii și b) oportunităților de dezvoltare economică relevante, reale, dar cel mai des neexplorate la nivel local și național.

IASCI a început prin efectuarea unor studii extensive, pe care le continuă mai departe, cu privire la migranți și gospodării în Balcani, Moldova, Georgia, Armenia, Ucraina și Nepal, prin analiza specială a acumulării economiilor și intereselor de investiții pe termen lung ale migranților circulari. În general, cercetarea IASCI este efectuată din numele guvernelor și organizațiilor internaționale și în cooperare cu partenerii selectați pentru studiile sociologice și economice, precum CESS Albania, SOROS România și CIVIS Moldova.

Activitatea lui Nicolaas a culminat cu crearea NEXUS, un prestator complet de servicii oferite migranților și familiilor lor înainte de plecare și până la revenire. Prototipul NEXUS este testat și implementat în Moldova, o țară mică cu rate incredibil de mari de migrație. Sub conducerea sa inspirată a fost creată o echipă extrem de motivată, instruită să ofere informații de calitate foarte înaltă în șase centre regionale NEXUS, create în parteneriat cu autoritățile publice locale. IASCI, acționând în conformitate cu faptul că migrația este locală, a favorizat această abordare descentralizată odată cu crearea unei rețele unice, intersectoriale verticale și orizontale. În ianuarie 2017, Nicolaas a primit distincția de cetățean de onoare al orașului Edineț, Moldova. La nivel național, IASCI a intrat în parteneriat cu Biroul Relații cu Diaspora (BRD) și un număr de ministere și agenții publice cu responsabilități aferente migrației. IASCI este membru fondator al sucursalei moldovenești ALDA, Asociația Europeană pentru Democrație Locală, și a deschis un oficiu satelit NEXUS la Paris.

NEXUS, bine cunoscut în Moldova pentru benzile sale colore și sloganul „migrează pregătit, revino mulțumit”, a schimbat mentalitatea mai multor persoane și decidenți politici. De la deschiderea primului centru în ianuarie 2014, aproape 7000 de clienți au primit suport individual și informațional bazat pe fapte și necesități, ce le permite migranților să-și atingă obiectivele mai ieftin, mai rapid și cu mai mult succes.

NEXUS Moldova a fost finanțat de UE și cofinanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în perioada 2012 – 2015, iar adaptarea și transformarea sa ulterioară într-o întreprindere socială este în prezent sponsorizată de Oficiul Elvețian pentru Cooperare din Moldova, în cadrul unui program special.

Prin includerea sectorului privat și a practicilor de recrutate responsabile din punct de vedere social pe agenda de migrare și dezvoltare, Nicolaas a pavat drumul spre viitor. IASCI și echipa NEXUS, fiind dedicate extinderii realizărilor frumoase, vor continua să producă un impact durabil.

Suntem recunoscători lui Nicolaas pentru cele trei trăsături sclipitoare ale sale – analiză, viziune și îndrumare profesională.  Stabilind întotdeauna standarde înalte, el a fost un profesor excelent. Mai mult decât orice, IASCI și echipa NEXUS vor duce dorul onestității și transparenții, simțului umorului neegalat și personalității sale respectuoase și afectuoase.

Breitenfurt bei Wien și Chișinău, 28 iunie 2017,

Ulrike Brüderle

Director IASCI

Ulrike.bruederle@iasci.info

Tel Austria: +43 660 820 8303

Tel Moldova: +373 60 66 96 33

 

In memoriam (eng)

 

It is with deep sorrow that we announce the passing away of Nicolaas de Zwager. He died peacefully on Thursday, 22nd of June 2017, surrounded by his family, in Breitenfurt, Austria.

Born on 29 of September 1957 in Velsen, the Netherlands, at a young age his family moved to Finland and later to Canada, where he spent most of his youth. He received a Bachelor’s Degree in History and Political Science from the University of Victoria, BC, Canada, followed by a Doctorandus in International Economic Relations from the University of Amsterdam, the Netherlands. Nicolaas started his international professional career working in Canada, China, The Netherlands and Ukraine.

Nicolaas founded the International Agency for Source Country Information (IASCI) in May 2004 in Breitenfurt bei Wien, Austria, and was the organisation’s director until a few weeks before his death.  Earlier, he served as Chief of Mission of IOM Kiev; Project Coordinator of the Repatriation Information Center (RIC) in Sarajevo, B+H; Director of ICMPD, and Coordinator of SCIS, Vienna. He was a guest lecturer at the Migration and Development Unit of Maastricht University, and a key-note speaker and participant in high-level fora and at international expert meetings.

In the field of Migration and Development, Nicolaas was one of the leading thinkers worldwide. Without neglecting the personal, social and political challenges of migration, he set the focus on the positive and solid economic, educational and cultural impact this life-changing experience can have to individual migrants and their families, to civil society and the economy of both, countries of origin and of destination. Migration can have great impact only if properly understood, supported by meaningful actions and managed with constructive spirit. Based on evidence, with great determination and charisma, Nicolaas inspired the international discussion to look far beyond the remittance-based angle. With this broader perspective, he succeeded to raise awareness for a) the admirable economic success of millions of human beings engaged in labor migration and b) related, real but mostly unexplored economic development opportunities at local and national levels.

IASCI started by conducting and is still undertaking extensive migrants and household studies in the Balkans, Moldova, Georgia, Armenia, Ukraine and Nepal, with special analysis of the accumulation of savings by and investment interests of long-term and circular migrants. In general, IASCI research is carried out on behalf of governments and international organizations and in cooperation with selected partners for sociological and economic studies, such as CESS Albania, SOROS Romania and CIVIS Moldova.

Nicolaas’ work culminated in the creation of NEXUS, a comprehensive service provider to migrants and their families from pre-departure to return. A prototype of NEXUS is being tested and implemented in Moldova, a small country with extraordinarily high migration rates. Under his inspirational leadership, a highly motivated team was created and trained to provide first class information in six regional NEXUS centers, established in partnership with Local Public Authorities. IASCI, acting in accordance with the fact that all migration is local has been favoring this decentralized approach with the creation of a unique vertical and horizontal cross-sectorial network. In January 2017, Nicolaas was awarded honorary citizenship of the town of Edinet/Moldova. On a national level, IASCI partnered with the Bureau of Diaspora (BRD) and a series of ministries and public agencies with migration-related responsibilities. IASCI is founding member of the Moldovan branch of ALDA, the European Association for Local Democracy, and has started a NEXUS satellite office in Paris.

NEXUS, well known in Moldova for its colorful strands and the “migrate smarter, return better” tagline, has changed the mind-set of so many individuals and official decision makers. Since the first center opened in January 2014, nearly 7000 clients have received individual, fact and needs-based informational support that allows migrants to reach their objectives cheaper, earlier and more successfully.

NEXUS Moldova was funded by the EU and co-financed by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) in the period 2012 to 2015 and its further adaption and transformation into a social enterprise is currently sponsored by the Swiss Cooperation Office Moldova, in form of a Mandate.

By including the private sector and socially responsible recruitment practices in the Migration and Development agenda, Nicolaas has set the path for the future. IASCI and the NEXUS team will continue, dedicated to expanding on the amazing achievements to date and making a lasting impact.

We remain grateful for Nicolaas’ brilliant analysis, vision and secure professional guidance. Always setting world-class standards, he was a great teacher. More than everything IASCI and the NEXUS team will miss his honesty and transparency, his unparalleled sense of humor and his respectful, warm personality.

Breitenfurt bei Wien and Chisinau, 30th of June 2017,

Ulrike Brüderle

Director of IASCI

Ulrike.bruederle@iasci.info

Tel Austria: +43 660 820 8303

Tel Moldova: +373 60 66 96 33